Algemene voorwaarden

Aan de Gaag | Westgaag 68 | 3155 DH Maasland
KvK 660298847 | Email welkom@aandegaag.nl | Mobiel +31 (0)6 1717 4224

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAN LOCATIE T.B.V. VERGADERINGEN EN WORKSHOPS
Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1 Verhuurder: Aan de Gaag (gevestigd aan de Westgaag 68 | 3155 DH Maasland en ingeschreven onder nummer 660298847 bij de Kamer van Koophandel), die te verhuren Objecten, als bedoeld in lid 3, in beheer heeft.
1.2 Huurder: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die van Verhuurder een Object, als bedoeld in lid 3, huurt.
1.3 Object: de bij Verhuurder in beheer zijnde locaties t.b.v. vergaderingen en workshops.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten voor zover deze betrekking
hebben op verhuur van Objecten bij Verhuurder.
2.2 Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door
Verhuurder schriftelijk of via e-mail bevestigd zijn.
2.3 Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanvaarding
3.1 De aanvraag door Huurder, of de aanbieding of offerte van Verhuurder wordt definitief omgezet in een
reservering nadat Verhuurder een schriftelijke bevestiging of bevestiging hiervan via e-mail aan Huurder heeft
gezonden.
3.2 Huurder aanvaardt een verhuurd Object als omschreven in Bijlage 1 in de staat, waarin het zich bij aanvang van
de verhuur bevindt. Het verhuurde Object wordt door Verhuurder, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in
goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld.
3.3 Huurder wordt geacht het verhuurde Object volkomen te kennen en heeft derhalve nimmer aanspraak op
ontbinding van de huurovereenkomst, op vermindering van de huurprijs of op enige tegemoetkoming ter zake van
al of niet verborgen gebreken.
3.4 Huurder kan evenmin vermindering of teruggave van de huurprijs vorderen voor schade ongeacht de oorzaak
en/of aard.

Artikel 4 Bepalingen omtrent de huurprijs
4.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na facturering te worden voldaan. In geval van een voorschotfactuur geldt
dat deze voor aanvang van de dag waarop gebruik wordt gemaakt van een Object dient te zijn betaald.
4.2 Indien Huurder de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Huurder, zonder dat enige aanmaning
of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Huurder na
aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verhuurder de vordering uit handen geven, in welk geval
Huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
4.3 Indien extra schoonmaakkosten noodzakelijk blijken als gevolg van het gebruik door Huurder, is Huurder de
daarmee gemoeide extra kosten verschuldigd aan Verhuurder.

Artikel 5 Opzegging en verlenging
5.1 Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend schriftelijk of via e-mail annuleren.
5.2 Indien een Huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is Huurder als schadevergoeding de
volgende annuleringskosten in percentages van de in de overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:
• Tot 14 dagen voor de afgesproken reservering 25% van de huurkosten.
• Tot 7 dagen voor de afgesproken reservering 50% van de huurkosten.
• Tot 24 uur voor de afgesproken reservering 100% van de huurkosten.
• Minder dan 24 uur voor de afgesproken reservering 100% van de totale kosten.
5.3 Gehele en gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de Huurder dient schriftelijk of via e-mail aan
Verhuurder te geschieden.
5.4 Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven
of e-mailbericht door Verhuurder.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Verhuurder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de
nakoming van een met Huurder overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder bedongen prijs
(excl. BTW).
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de
voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één
jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Verhuurder voor directe schade, uit welke hoofde dan ook,
echter meer bedragen dan 2.500 (tweeduizend en vijfhonderd Euro).
6.2 De aansprakelijkheid van Verhuurder voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van
afnemers van Huurder, schade verband houdende met het gebruik van door Verhuurder aan Huurder
voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de
inschakeling van door Huurder aan Verhuurder voorgeschreven toe Verhuurder is uitgesloten. Eveneens is
uitgesloten de aansprakelijkheid van Verhuurder wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of
documenten.
6.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een
tekortkoming die aan Verhuurder is toe te rekenen.
6.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van
overmacht.
6.5 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade, waaronder
letselschade, die direct dan wel indirect met het gebruik van het verhuurde Object in verband staat.
6.6 Huurder is aansprakelijk voor schade die door handelen of nalaten van Huurder tijdens of ten gevolge van het
gebruik van het verhuurde Object wordt toegebracht aan het verhuurde Object, de daarin aanwezige inventaris en
eventuele andere ruimten c.q. opstallen.

Artikel 7 Wijze van gebruik en verbodsbepalingen
7.1 Huurder is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst
met Aan de Gaag is aangegaan en welk doel daarbij aan Aan de Gaag is meegedeeld.
7.2 Huurder staat jegens Aan de Gaag in voor alle personen die zich op uitnodiging van de Huurder
of anderszins wegens enige relatie met de Huurder in of in de nabijheid van de door Aan de Gaag aan de
Huurder verhuurde Object bevinden. Zij is jegens Aan de Gaag aansprakelijk voor alle door deze personen
veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Aan de Gaag jegens die personen heeft.
7.3 Huurder is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken tijdens het gebruik van het verhuurde Object.
Huurder draagt er tevens in alle redelijkheid zorg voor dat omwonenden van het gehuurde en, in voorkomende
gevallen, een ander gehuurd Object geen overlast van de activiteiten van de Huurder zullen ondervinden.
7.4 De overeengekomen gebruiksperiode omvat mede de tijd benodigd voor het inbrengen en verwijderen
van aan huurder toebehorende goederen in en uit de gehuurde Object. Voor overschrijding van de
gebruiksperiode van het gehuurde respectievelijk op- en afbouw ten behoeve van het evenement die
buiten de overeengekomen huurperiode plaatsvindt, is toestemming van Aan de Gaag vereist.
7.5 Het is de Huurder behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan bouwkundige
voorzieningen, tijdelijke extra aansluitingen enz. in het gebouw te treffen, daaronder begrepen het slaan
van spijkers in muren, vloer of houtwerk, het ophangen aan het gebouw van lichten e.d., alles in de
ruimste zin des woords.
7.6 Huurder is verplicht het verhuurde Object, alsmede de daarin aanwezige inventaris, na het beëindigen van de
overeenkomst in goede staat op te leveren.
7.7 Het is Huurder verboden het gehuurde aan derden onder te verhuren of in medegebruik te geven zonder
voorafgaande toestemming van Verhuurder.
7.8 Het is Huurder verboden in het gehuurde bedrijfsmatig consumpties te verstrekken.
7.9 Huurder verklaart zich te onderwerpen aan de aanwijzingen die door of namens Verhuurder worden gegeven.
Aan de Gaag | Westgaag 68 | 3155 DH Maasland
KvK 660298847 | Email welkom@aandegaag.nl | Mobiel +31 (0)6 1717 4224

Artikel 8 Ontbinding
8.1 Indien Huurder een van de bepalingen ingevolge de huurovereenkomst en/of de Algemene voorwaarden
verhuur vergaderruimte en/of de wet niet stipt nakomt, kan Verhuurder de huurovereenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst, en zonder dat enige nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, ontbinden en is Huurder gehouden tot
vergoeding van alle kosten, schade en interesses.

Artikel 9 Overdracht van rechten en verplichtingen
9.1 Huurder is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen
en/of over te dragen.
9.2 Verhuurder is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 De overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder worden beheerst door Nederlands recht.
10.2 Alle geschillen die verband houden met een met Aan de Gaag gesloten overeenkomst worden behandeld door de bevoegde rechter te Den Haag.
Maasland, april 2024
Aan de Gaag | Westgaag 68 | 3155 DH Maasland
KvK 660298847 | Email welkom@aandegaag.nl | Mobiel +31 (0)6 1717 4224